Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

1.1          Timmer- en klusbedrijf Brink,. gevestigd aan Doniawei 121, (9104 GK) te Damwâld, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.2          Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Timmer- en klusbedrijf Brink een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Timmer- en klusbedrijf Brink onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3          Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Timmer- en klusbedrijf Brink en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4          Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Timmer- en klusbedrijf Brink geleverde zaken en materialen.

1.5          Producten: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.

1.6          Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1          Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden zijn alle voorgaande voorwaarden van Timmer- en klusbedrijf Brink vervallen.

2.2          Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Timmer- en klusbedrijf Brink en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Timmer- en klusbedrijf Brink, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3          Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Timmer- en klusbedrijf Brink schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.5          Indien Timmer- en klusbedrijf Brink bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.6          De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk overeengekomen met Timmer- en klusbedrijf Brink.

2.7          Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Timmer- en klusbedrijf Brink en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1          Een aanbieding bindt Timmer- en klusbedrijf Brink niet, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2          De door Timmer- en klusbedrijf Brink gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Timmer- en klusbedrijf Brink is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.3          Afspraken met het (ingehuurd) personeel van Timmer- en klusbedrijf Brink binden Timmer- en klusbedrijf Brink niet, tenzij deze afspraken door Timmer- en klusbedrijf Brink schriftelijk zijn bevestigd.

3.4          Timmer- en klusbedrijf Brink kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5          Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Timmer- en klusbedrijf Brink daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Timmer- en klusbedrijf Brink anders aangeeft.

3.6          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Timmer- en klusbedrijf Brink gerechtigd de kosten die gemoeid  zijn  met tot het stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Timmer- en klusbedrijf Brink de offerte uitbracht in rekening te brengen. Indien Timmer- en klusbedrijf Brink dat bij opdracht van de offerte heeft bedongen

3.8          De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Timmer- en klusbedrijf Brink. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Timmer- en klusbedrijf Brink te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

 

 1. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1          De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Timmer- en klusbedrijf Brink gedane aanbieding, dan wel indien Timmer- en klusbedrijf Brink uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2          Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan Timmer- en klusbedrijf Brink kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3          Timmer- en klusbedrijf Brink zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.4          Timmer- en klusbedrijf Brink zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.

4.5          Timmer- en klusbedrijf Brink zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

4.6          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Timmer- en klusbedrijf Brink het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

 

 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2          Indien Timmer- en klusbedrijf Brink zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de meerkosten aan Timmer- en klusbedrijf Brink verschuldigd.

5.3          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Timmer- en klusbedrijf Brink zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.4          Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Timmer- en klusbedrijf Brink de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.5          Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Timmer- en klusbedrijf Brink aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.6          Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Timmer- en klusbedrijf Brink worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig, of mondeling doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7          Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

5.8          Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Timmer- en klusbedrijf Brink kan worden toegerekend, is Timmer- en klusbedrijf Brink gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Timmer- en klusbedrijf Brink recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

 

 1. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1          De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Timmer- en klusbedrijf Brink tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.

6.2          De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Timmer- en klusbedrijf Brink toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden.

6.3          De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Timmer- en klusbedrijf Brink aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Timmer- en klusbedrijf Brink worden verstrekt.

6.4          Timmer- en klusbedrijf Brink heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6.5          Timmer- en klusbedrijf Brink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Timmer- en klusbedrijf Brink is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.6          Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Timmer- en klusbedrijf Brink tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.

6.7          Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.

6.8          Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Timmer- en klusbedrijf Brink, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Timmer- en klusbedrijf Brink het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.9          De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Timmer- en klusbedrijf Brink behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.10        Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de 0pdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Timmer- en klusbedrijf Brink over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.11        De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.

6.12        De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben asbestvrij zijn.

6.13        De Opdrachtgever dient tijdig te informeren over vervuilde grond.

6.14        Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 1. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1          Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.

7.2          Indien een opdracht op basis van nacalculatie gebeurt, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

7.3          Timmer- en klusbedrijf Brink zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.

7.4          Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Timmer- en klusbedrijf Brink ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekend.

7.5          Indien de opdracht ten gevolge van aan Timmer- en klusbedrijf Brink niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Timmer- en klusbedrijf Brink het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.6          De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Timmer- en klusbedrijf Brink heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen vaste som is vastgesteld zal Timmer- en klusbedrijf Brink een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Timmer- en klusbedrijf Brink de opdracht niet heeft kunnen afmaken.

7.7          Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Timmer- en klusbedrijf Brink gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.8          De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Timmer- en klusbedrijf Brink geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Timmer- en klusbedrijf Brink worden geheven c.q. door derden ten laste van Timmer- en klusbedrijf Brink worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Timmer- en klusbedrijf Brink het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

 1. BETALING

8.1              Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen. schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien  er een termijnbetaling is afgesproken. De   betalingstermijnen zullen in de offerte vermeld worden.

8.2          Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3          In geval van liquidatie, schuldsanering, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Timmer- en klusbedrijf Brink op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4          In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5          Indien Timmer- en klusbedrijf Brink dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.

8.6          Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.

 

 1. INCASSOKOSTEN

9.1          Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9.2          Indien Timmer- en klusbedrijf Brink hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3          De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.4          Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1        Timmer- en klusbedrijf Brink blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Timmer- en klusbedrijf Brink verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2        Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Timmer- en klusbedrijf Brink. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

10.3        Opdrachtgever is verplicht Timmer- en klusbedrijf Brink direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

10.4        Timmer- en klusbedrijf Brink is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Timmer- en klusbedrijf Brink niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van  € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

 

 1. OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1        De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Timmer- en klusbedrijf Brink schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Timmer- en klusbedrijf Brink de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

11.2        Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door Opdrachtgever.

11.3        Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen.

11.4        Een klein gebrek aan het opgeleverde werk zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan.

11.5        Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Timmer- en klusbedrijf Brink eventuele kleine gebreken herstellen

11.6        Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

11.7        Nadat het werk is opgeleverd is Timmer- en klusbedrijf Brink, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

 

12. GARANTIE

12.1        Timmer- en klusbedrijf Brink garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2        Op de door Timmer- en klusbedrijf Brink geleverde werken geldt een garantietermijn van 1 jaar tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

12.3        Op de door Timmer- en klusbedrijf Brink geleverde zaken geldt de fabrieksgarantie. Deze garantie is tevens van toepassing op vervangen onderdelen.

12.4        Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.

12.5        Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Timmer- en klusbedrijf Brink gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Timmer- en klusbedrijf Brink, en Timmer- en klusbedrijf Brink de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

12.6        De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Timmer- en klusbedrijf Brink wijzigingen in of reparaties aan de werken zijn verricht, niet door Timmer- en klusbedrijf Brink geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Timmer- en klusbedrijf Brink in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

12.7        Timmer- en klusbedrijf Brink geeft geen garantie, noch accepteert hij enige vorm van aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde, dan wel opgeleverde werk door toedoen van de Opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1        Met betrekking tot de door Timmer- en klusbedrijf Brink geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Timmer- en klusbedrijf Brink – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

13.2        Timmer- en klusbedrijf Brink is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (tot aanneming van werk), tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Timmer- en klusbedrijf Brink of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Timmer- en klusbedrijf Brink beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Timmer- en klusbedrijf Brink te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.

13.3        Opdrachtgever vrijwaart Timmer- en klusbedrijf Brink voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door Timmer- en klusbedrijf Brink geleverde werkzaamheden.

13.4        Timmer- en klusbedrijf Brink is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever te zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Timmer- en klusbedrijf Brink of haar leidinggevend personeel.

13.5        Opdrachtgever vrijwaart Timmer- en klusbedrijf Brink van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

13.6        Timmer- en klusbedrijf Brink aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

13.7        Opdrachtgever vrijwaart Timmer- en klusbedrijf Brink voor aansprakelijkheid ontstaan door schade bij de uitvoering van de overeenkomst aan kabels, leidingen en buizen welke zich in de grond bevinden en waar Opdrachtgever geen melding van heeft gedaan aan Timmer- en klusbedrijf Brink.

Indien Timmer- en klusbedrijf Brink adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Zij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

13.9        Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Timmer- en klusbedrijf Brink is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

14.1        Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Timmer- en klusbedrijf Brink zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2        Alle door Timmer- en klusbedrijf Brink verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Timmer- en klusbedrijf Brink worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1        Timmer- en klusbedrijf Brink is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

na het sluiten van de overeenkomst Timmer- en klusbedrijf Brink ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2        Voorts is Timmer- en klusbedrijf Brink bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Timmer- en klusbedrijf Brink op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Timmer- en klusbedrijf Brink de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. OVERMACHT

16.1        Indien Timmer- en klusbedrijf Brink door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

16.2        Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

16.3        Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Timmer- en klusbedrijf Brink als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.4        Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Timmer- en klusbedrijf Brink onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Timmer- en klusbedrijf Brink kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Timmer- en klusbedrijf Brink of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

16.5        Timmer- en klusbedrijf Brink zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

16.6        Voorzover Timmer- en klusbedrijf Brink ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Timmer- en klusbedrijf Brink gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. NIET-OVERNAME PERSONEEL

17.1        De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Timmer- en klusbedrijf Brink, Medewerkers van Timmer- en klusbedrijf Brink of van ondernemingen waarop Timmer- en klusbedrijf Brink ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN

18.1        Het is Timmer- en klusbedrijf Brink toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.

18.2        De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Timmer- en klusbedrijf Brink rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

 

 1. GESCHILLEN

19.1        De rechter in de vestigingsplaats van Timmer- en klusbedrijf Brink is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Timmer- en klusbedrijf Brink het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde arbitrage commissie.

19.2        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

20.1        Op elke overeenkomst tussen Timmer- en klusbedrijf Brink en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

21.1        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

21.2        Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 1. SLOTBEPALING

22.1        In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

Datum: 7 februari 2019